Obchodní podmínky LVHF

Obchodní podmínky Lednicko-valtického hudebního festivalu (LVHF z.s.)

 

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 „LVHF z.s.“ (dále jen LVHF) je zapsaným spolkem se sídlem Chaloupky 760/37, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav; IČ: 04733703, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 21222.  Kontaktní údaje (doručovací adresa): Chaloupky 760/37, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav. Zákaznická linka: +420 774 710 621, Zákaznický e-mail: prodej@lvhf.cz

1.2 LVHF je pořadatelem Lednicko-valtického hudebního festivalu (dále jen Akce) sestaveného z koncertů, přednášek a dalších jednotlivých uměleckých či edukačně zaměřených produkcí (dále jen Koncert), a to v místech určených pro provozování hudebně kulturních akcí.

1.3 „GoOut s.r.o.“, IČ: 01901613, DIČ: CZ01901613, se sídlem Mánesova 28, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212454 (dále jen GoOut) je poskytovatelem ticketingových služeb, přes které LVHF uskutečňuje prodej vstupenek na Akci prostřednictvím internetových stránek www.lvhf.cz, www.goout.net, popř. internetových stránek, které na www.goout.net přesměrovávají, a dále v prodejních místech LVHF  (dále jen Prodejní síť). Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i hromadná objednávka prostřednictvím obchodního či jiného oddělení LVHF.

1.4 „Tištěná vstupenka” (dále jen Vstupenka) je vstupenka vybavená QR kódem a čárovým kódem tištěná v Prodejní síti LVHF v místech pro prodej tištěných vstupenek určených.

1.5 „eVstupenka” (dále jen eVstupenka) je vstupenka vybavená QR kódem a čárovým kódem, kterou Kupující obdrží na kontakty uvedené v objednávce (email, mobilní telefon) ve formátu PDF. Vstupenku lze předložit ke kontrole tištěnou nebo elektronicky na mobilním zařízení Kupujícího.

1.6 „Dárková poukázka“ (dále jen Poukaz) je kupón vybavený číselným kódem, který Kupující obdrží ve formátu PDF po objednání a úhradě Poukazu přes internet.

1.7 „Zákazník” (dále jen Kupující) je subjekt, který s LVHF uzavřel kupní smlouvu zakoupením Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu na Akci.

1.8 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen OP) upravují práva a povinnosti LVHF a Kupujícího při prodeji Vstupenek, eVstupenek a Poukazů, včetně hromadných objednávek, na Koncerty LVHF v Prodejní síti LVHF.

1.9 Přijetím OP Kupujícím se tyto stávají pro obě strany závazné. Rozhodující je verze OP platná v den provedení platby kupní ceny Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu. Pro případ porušení OP ze strany Kupujícího (zejména ustanovení v čl. 10.5 o zákazu opětovného prodeje třetím osobám) si LVHF vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zrušit rezervaci vstupenek, uplatnit nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy, přijmout opatření a uplatnit příslušné nároky, které vzniknou porušením OP ve smyslu příslušné právní úpravy.

1.10 OP LVHF jsou nadřazeny obchodním podmínkám společnosti GoOut. V případě sporu se vzájemná práva a povinnosti stran řídí OP LVHF.

1.11 Kontaktovat LVHF znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na telefon či e-mail Zákaznické linky, uvedené v sekci Kontakty.

 

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek LVHF dodat Kupujícímu vstupenky na jím zvolený Koncert, a to v množství požadovaném, s přihlédnutím k limitu uvedeném v čl. 4.7 OP. Smlouva je uzavřena zaplacením kupní ceny Kupujícím.

2.2 LVHF se zavazuje dodat Kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného. Kupující nemá nárok na dodání Vstupenky, eVstupenky či Poukazu dříve, než je vstupné uhrazeno v plné výši.

2.3 Veškeré závazky LVHF vyplývající ze smlouvy jsou splněny doručením Vstupenky, eVstupenky či Poukazu.

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla Akce stanovené LVHF, zejm. podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Koncertu.

3.2 LVHF neodpovídá za platnost a pravost Vstupenek, eVstupenek či Poukazů zakoupených mimo Prodejní síť LVHF.

3.3 LVHF neodpovídá za majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou Kupujícímu v důsledku technického výpadku služeb poskytovaných GoOut a poskytovatelů internetových či telekomunikačních služeb a platební brány PayU. Veškeré nároky Kupujícího takto vzniklé je třeba vždy uplatnit u poskytovatele služby. LVHF se zavazuje poskytnout Kupujícímu maximální součinnost k odstranění újmy takto vzniklé.

 

IV. Obecná ustanovení o nákupu vstupenek a platebních podmínkách

4.1 Cena za každou vstupenku je u každého Koncertu uvedena jednotlivě. U každého Koncertu jsou rovněž uvedeny případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu.

4.2 V případě nákupu Vstupenky prostřednictvím prodejních míst LVHF je platba za vstupenku možná v hotovosti. Bezhotovostní platby se řídí možnostmi jednotlivých prodejních míst.

4.3 V případě nákupu eVstupenky či Poukazu prostřednictvím internetové stránky www.lvhf.cz nebo www.goout.net je platba možná platební kartou prostřednictvím platebního systému PayU, bankovním převodem v CZK, platbou na fakturu, službou Google Pay nebo prostřednictvím programů zaměstnaneckých benefitů Edenred, Benefit Plus a Benefity, pokud to zaměstnavatel Kupujícího umožňuje.

4.4 LVHF nenese odpovědnost za případné náklady Kupujícího spojené s nákupem Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu vyplývající ze smluvního vztahu Kupujícího a banky, která Kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro Kupujícího bankovní účet, jehož prostřednictvím provedl Kupující úhradu.

4.5 Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

4.6 Při koupi zlevněné Vstupenky na pokladně je nutné předložit při nákupu platný doklad opravňující Kupujícího ke slevě (OP, průkaz ZTP, ZTP-P, ISIC). Při koupi zlevněné eVstupenky přes internetové stránky má LVHF právo požadovat po Kupujícím při vstupu na Koncert předložení platného dokladu opravňujícího držitele eVstupenky ke slevě. V případě, že Kupující neprokáže nárok na slevu, má LVHF právo požadovat po něm doplatek plné ceny. LVHF je oprávněn požadovat ověření slevy rovněž přímo v rámci internetového prodeje.

4.7 Na každý Koncert lze zakoupit v jedné transakci maximálně 8 vstupenek. Objednávky nad 8 vstupenek se řídí ustanoveními o hromadných objednávkách v čl. VIII OP.

4.8 QR kód a číselný kód na Vstupence / eVstupence lze sejmout při vstupu do sálu pouze jednou. Při jakémkoliv dalším předložení QR kódu nebo číselného kódu v tištěné podobě či na mobilním zařízení nebude k předložené eVstupence přihlíženo a Kupujícímu nebude povolen vstup do sálu. LVHF neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním Vstupenky a/nebo eVstupenky.

4.9 Padělání Vstupenky, eVstupenky a Poukazu je trestné. Vstupenka, eVstupenka a Poukaz jsou neplatné, jestliže z nich nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu nebo byly pozměněny dodatečnými úpravami.

4.10 LVHF neodpovídá za chybné údaje zadané Kupujícím při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místo v sále, jméno, příjmení, email, telefon).

 

V. Speciální ustanovení pro nákup eVstupenky

5.1 eVstupenku lze zakoupit nejpozději 60 minut před začátkem požadovaného Koncertu. Zbylé vstupenky jsou k dispozici výhradně na večerní pokladně v místě konání Koncertu 60 minut před jeho začátkem.

5.2 Při zakoupení eVstupenky není ze strany LVHF Kupujícímu účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny eVstupenky. Uvedená celková kupní cena je cenou aktuální pro objednané Koncerty a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

5.3 Po uzavření objednávky eVstupenky je Kupující přesměrován do zabezpečené platební brány PayU, jejímž prostřednictvím provádí úhradu. LVHF neodpovídá za průběh platby v platební bráně PayU.

5.4 Po úhradě kupní ceny eVstupenky je tato Kupujícímu zaslána na e-mail uvedený v objednávce. Správa rezervací a eVstupenek v účtu Kupujícího je podmíněna registrací na www.goout.cz a užitím loginu (emailu) Kupujícího v nákupním formuláři při nákupu eVstupenek, pod kterým je Kupující na stránce www.goout.cz registrován.

5.5 Rekapitulace objednávky nenahrazuje eVstupenku.

 

VI. Speciální ustanovení pro bankovní převod

6.1 Platba bankovním převodem musí být uskutečněna do následujícího pracovního dne od odeslání objednávky, jinak dojde ke stornování objednávky.

 

VII. Speciální ustanovení pro platbu na fakturu

7.1 Platba na fakturu je umožněna výhradně podnikatelským subjektům s platným identifikačním číslem (IČ). LVHF si vyhrazuje právo stáhnout tuto platební možnost z on-line prodeje.

 

VIII. Hromadné objednávky

8.1 Hromadnou objednávkou se rozumí nákup více než 8 vstupenek na jeden Koncert.

8.2. Hromadné objednávky nelze realizovat on-line, ale pouze e-mailem na adrese prodej@lvhf.cz nejpozději 3 týdny před datem konání požadovaného Koncertu. Písemné objednávky jsou závazné. Za písemnou objednávku se považuje i objednávka prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

8.3. Úhrada vstupenek je možná pouze bankovním převodem na základě faktury se splatností 10 dnů. Po vystavení faktury již nelze měnit termín koncertu, počet vstupenek, cenovou kategorii a místa. Při neuhrazení faktury ve stanovené době splatnosti se rezervace vstupenek neprodlužuje a automaticky propadá. Vstupenky jsou doručeny elektronicky ve formě eVstupenky nebo kurýrní službou na účet Kupujícího.

8.4 LVHF si vyhrazuje právo limitovat počet zakoupených a rezervovaných vstupenek na Koncert.

8.5. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, řídí se dále vztah mezi LVHP a Kupujícím ustanoveními těchto OP.

 

IX. Poukazy

9.1. Poukaz lze zakoupit on-line nebo v Prodejní síti LVHF.

9.2. Poukaz lze uplatnit při nákupu vstupenek on-line na www.lvhf.cz a/nebo www.goout.net a v Prodejní síti LVHF.

9.3. Poukaz lze uplatnit na celý nákup. Při nevyčerpání hodnoty Poukazu lze zůstatek uplatnit na další nákup až do vyčerpání hodnoty Poukazu.

9.4 Poukaz lze uplatnit pouze na aktuálně dostupná sedadla do termínu uvedeného na Poukazu výhradně na Koncerty LVHF.

 

X. Ostatní podmínky

10.1 Kupující je oprávněn obsadit pouze místo určené Vstupenkou / eVstupenkou. Dostaví-li se Kupující po zahájení koncertu, je pořadatel oprávněn usadit ho na jiné místo než na místo určené Vstupenkou / eVstupenkou.

10.2 Platnou Vstupenku / eVstupenku je Kupující povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení. V případě, že Kupující není schopen prokázat se platnou Vstupenkou / eVstupenkou kdekoliv v placené zóně, může být požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

10.3 Zakoupením Vstupenky / eVstupenky bere Kupující na vědomí a souhlasí s pořizováním a zveřejňováním fotografických a audiovizuálních záznamů z Koncertu, které mohou zachycovat účastníky Koncertu, pořizovaných z důvodu oprávněného zájmu LVHF.

10.4 Během Koncertu platí pro Kupujícího absolutní zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.

10.5 Nákup a blokace vstupenek za účelem dalšího prodeje třetím osobám nebo jakýkoliv jiný způsob přeprodeje vstupenek Kupujícím bez písemného souhlasu LVHF je striktně zakázán.

 

XI. Ochrana osobních údajů

11.1 V případě, že Kupující provede nákup či rezervaci Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu on-line, poskytuje tím LVHF své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon, případně další údaje uvedené v registračním formuláři, a LVHF se tím stává jejich správcem, ve smyslu příslušné legislativy na ochranu osobních údajů. LVHF je oprávněna zpracovávat sdělené osobní údaje Kupujícího za účelem splnění smlouvy mezi Kupujícím a LVHF, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy, včetně účelu vyřízení reklamace nebo podání informace o zrušeném představení, a dále za účelem splnění právních povinností, které se na správce vztahují, konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to po dobu nutnou pro splnění smlouvy s Kupujícím a k uplatnění práv a závazků, které mohou z takové smlouvy vzniknout, jakož i po dobu nutnou k plnění ostatních povinností LVHF a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. LVHF garantuje, že uvedené osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny, budou užívány pouze pro účely LVHF a společnosti GoOut a budou zpracovány prostřednictvím společnosti GoOut s.r.o. v rezervačním systému GoOut, popřípadě jiným obdobným dodavatelem služeb rezervačního systému. Příjemci osobních údajů, zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. LVHF nemá v úmyslu předat osobní údaje Kupujících do třetí země (do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci, vyjma společnost MailChimp.

11.2 Osobní údaje Kupujícího dle odst. 11.1. mohou být LVHF z důvodů jeho oprávněného zájmu využívány za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (newsletterů) a informací související s administrativou správce, rozesílkou programové brožury a katalogu správce, zvýšení informovanosti Kupujícího o aktuální nabídce. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu LVHF. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a užitím osobních údajů tímto způsobem lze kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném obchodním sdělení. Osobní údaje takto sdělené budou k zasílání obchodních sdělení užívány nejdéle po dobu 5 let od jejich poskytnutí, pokud nebude souhlas s jejich zasíláním odvolán dříve.

11.3 Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny eVstupenek a Poukazů, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a LVHF nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

11.4 Poskytnutí osobních údajů Kupujícího v rozsahu požadovaném ve formuláři pro nákup Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Za podmínek stanovených legislativou má Kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu, v jakém je realizace těchto práv možná s ohledem na potřeby realizace plnění smlouvy mezi Kupujícím a správcem. Pokud se Kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byla porušena či je porušována příslušná legislativa, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

XII. Reklamace

12.1 Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž Vstupenka, eVstupenka a Poukaz opravňují (účast na koncertu), je poskytováno v určeném termínu.

12.2 LVHF si vyhrazuje právo na změnu programu, účinkujících, termínu a místa konání Akce/Koncertu. Změna tohoto charakteru nezakládá právo Kupujícího k vrácení Vstupenky či eVstupenky. Nákupem Vstupenky či eVstupenky bere Kupující toto právo na vědomí.

12.3 Dojde-li ke zrušení představení bez náhrady, na které si Kupující již zakoupil Vstupenku nebo eVstupenku, bude Kupujícímu vráceno vstupné v plné výši za těchto podmínek:

12.4 Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.

12.5 Za ztracené či zničené vstupenky se neposkytuje náhrada.

12.6 LVHF nenese odpovědnost za to, že Kupujícímu nebude doručena eVstupenka / Poukaz z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodu, že Kupujícímu nelze doručit eVstupenku / Poukaz na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atd.)

12.7 V případě, že Kupující neobdrží eVstupenku nejpozději do 1 hodiny od zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty, kdy mělo dojít k doručení vstupenky, kontaktovat správce ticketingového systému – společnost GoOut, a to telefonicky na čísle +420 222 703 070 nebo e-mailem na adrese info@goout.cz a oznámit, že uhrazená vstupenka nebyla doručena. Pro tyto účely je Kupující povinen sdělit GoOut jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. jako identifikační při nákupu vstupenky.  V případě, že GoOut zjistí, že eVstupenka skutečně nebyla Kupujícímu v řádné lhůtě doručena, byla splněna lhůta pro reklamaci a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 12.6 tohoto reklamačního řádu, bude eVstupenka Kupujícímu opětovně zaslána společností GoOut, a to nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním daného představení na Kupujícím zadaný e-mail.

12.8 V případě, že Kupujícímu bude po provedení platby Vstupenky, eVstupenky nebo Poukazu prostřednictvím platební karty na pokladně či při nákupu na www.lvhf.cz nebo www.goout.net odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Kupující oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Kupující použil k platbě za Vstupenku, eVstupenku nebo Poukaz.

12.9 Reklamovat nelze v žádném případě Vstupenky či eVstupenky zakoupené mimo Prodejní síť LVHF.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto OP jsou nadřazeny obchodním podmínkám společnosti GoOut a jsou jediné platné a závazné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi LVHF a Kupujícím. Pokud se na určitý typ produktu budou vázat speciální obchodní podmínky, LVHF se zavazuje na tuto skutečnost Kupujícího upozornit a zaslat nebo Kupujícímu jiným způsobem zpřístupnit znění takových podmínek.

13.2 Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto OP neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto OP, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

13.3 LVHF si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli změnit. Jejich změnu a účinnost LVHF zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.lvhf.cz.

13.4 Veškerá ustanovení těchto OP a smluvní vztah mezi Kupujícím a LVHF se řídí českým právním řádem.

13.5 Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě LVHF budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně dohodou stran.

13.6 Tyto OP nabývají účinnosti dne 21. 5. 2020.

 

Kontaktní informace

Lednicko-valtický hudební festival (LVHF z.s.), Chaloupky 760/37, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav
Zákaznická linka: +420 774 710 621, Zákaznický e-mail: prodej@lvhf.cz

GoOut s.r.o.
Linka pro reklamace: +420 222 703 070, email: info@goout.cz

 

V Břeclavi dne 21. 5. 2020
LVHF z.s.