LVHF2022 | Cappella Mariana & Goeyvaerts String Trio | Lednice 28.09.2022